thumb

CBTT_Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

27/10/2022

thumb

CBTT_Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

27/10/2022

thumb

CBTT_Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về thông tin đăng ký thuế

01/10/2022

thumb

CBTT_Bản thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

24/09/2022

thumb

CBTT_Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức Đợt 2 - năm 2021

24/09/2022

thumb

CBTT_Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm quyền Kế toán trưởng là người phụ trách kế toán

24/09/2022

thumb

CBTT_Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

21/09/2022

thumb

CBTT_Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức Đợt 1 năm 2021

21/09/2022

thumb

CBTT_Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

07/09/2022

thumb

CBTT_Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

06/09/2022

thumb

Công bố thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

25/08/2022

thumb

CBTT_Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2022

30/07/2022